Трета международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2009: Промяната - въможност или заплаха?"

Втора международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2007

Конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Конференция "Успешните комуникации започват отвътре"

Ефективните вътрешни комуникации в организацията са основен фактор за устойчивостта и развитието й. Те са определящи за изграждането на чувство за организационна принадлежност, съпричастност, ангажираност и лоялност към организацията от страна на служителите й, както и за постигането на поставените стратегически цели. Успешната организация комуникира постоянно със своите служители, като им осигурява навременна, пълна, последователна, вярна, ясна и разбираема информация.

Познавайки значимата роля на вътрешните комуникации за успешното развитие на една организация и следвайки политиката си за създаване на възможности за комуникационните специалисти в България да разширяват своите познания и умения и да споделят своя опит, Apeiron Communication организира провеждането на конференция "Успешните комуникации започват отвътре".

Представяне на темите в конференцията от лектори на Института за PR (CIPR), Великобритания, от Германия и водещи специалисти в сферата на комуникациите и човешките ресурси от България..
Програмата на конференцията е развита с търсене на баланс между теоретичните постановки и казуси от практиката, които илюстрират приложимостта и ефективността им.

За ПР специалисти и мениджъри от вътрешни отдели на организации и ПР агенции, мениджъри Корпоративни комуникации, мениджъри Администрация и Човешки ресурси.

  13-14 септември 2006 г.

  Central Park Hotel, София

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2