Вътрешните комуникации през 2010г.

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Вътрешните комуникации в големите български компании

Близо една трета от българските служители смятат, че не са запознати с процесите в своята компания

Доколко информирани са служителите в една организация

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Възприемане на PR професията в България

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Проучване на Apeiron Research, проведено в периода 7 септември – 17 октомври 2006 г. сред специалисти по пъблик рилейшънс (PR) и специалисти човешки ресурси (HR) от 100 организации, в които има специализирани отдели за управление на човешки ресурси и PR отдели (отдел/дирекция Комуникации).

Методологията на проучването, параметрите на извадката и обобщените резултати са консултирани и одобрени от социолог от екипа консултанти на Apeiron Communication.

Резултатите от изследването потвърждават тезата, че няма общовалидно правило за установяването на управлението на вътрешните комуникации в един единствен отдел. Това е вътрешноорганизационна област, в която в различни компании ключова роля имат PR и HR отделите, със сериозното участие и въвлеченост на топ мениджмънта на компаниите. Всяка една от двете професионални групи е склонна да преакцентира своята роля и да подценява ролята на своите колеги. Според 64% от анкетираните PR специалисти водещата роля в управлението на вътрешните комуникации е съсредоточена в PR отдела, докато само 1/3 от HR специалистите застъпват същото мнение. И в двете професионални групи всеки втори посочва, че вътрешните комуникации се осъществяват от Отдел „Човешки ресурси”. Една четвърт и сред PR и сред HR специалистите отчитат и участието на мениджмънта на техните организации в процеса на управление на вътрешните комуникации.

© Apeiron Communication, 2006. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на
apeiron@apeironcommunication.com