Вътрешните комуникации през 2010г.

Икономическата криза и вътрешните комуникации

Вътрешните комуникации в големите български компании

Близо една трета от българските служители смятат, че не са добре запознати с процесите в своята компания

Доколко информирани са служителите в една организация

Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Възприемане на PR професията в България

Вътрешните комуникации в големите български компании

Изследването е проведено в периода 17-25 октомври 2007 г. сред мениджъри, заемащи длъжности на високо и средно управленско ниво в най-големите български компании. Основна цел на изследването е проучване на представите, които има мениджмънта на водещите български компании за същността, ролята и значението на вътрешните комуникации за устойчивостта и развитието на компанията. Специфична под-цел на изследването е анализ на нагласите и готовността за инвестиране в развитите на вътрешните комуникации във фирмите.

За изясняване на представата, която имат мениджърите в големите компании за същността на вътрешните комуникации, в изследването бе дадена възможност на респондентите сами да дадат своята дефиниция на това понятие. Според тази дефиниция вътрешните комуникации представляват: ключов отдел за двупосочен обмен на информация на всички нива в компанията, подпомагащ висшия мениджмънт в постигането на поставените стратегически цели. Вътрешните комуникации оптимизират управлението на взаимоотношенията и способстват преодоляването на конфликти и осигуряването на добро взаимодействие между всички нива във фирмата.

Функциите, които трябва да изпълнява отдела занимаващ се с вътрешни комуникации, също са част от по-широката дефиниция за тях. Количествените данни от изследването сочат, че представата за функциите на отдела за вътрешни комуникации включва разнопосочни дейности – от комуникацията, до управлението на вътрешни конфликти и осигуряването на добър психологически климат.

Според респондентите отделът за вътрешни комуникации би трябвало да работи от една страна със служителите, а от друга – с ръководството. Тази позиция на посредник между различните нива в компанията се изпълнява в малка част от изследваните фирми от самостоятелен отдел или отделно лице; в други фирми тази дейност е интегрирана във функциите на други специализирани отдели като например отдел PR или отдел HR, а в голяма част от фирмите функцията на посредник между различни нива в компанията не се изпълнява от никого. Данните от направения количествен анализ сочат, че от всички 32 компании които попадат в изследването, едва 12,9% имат самостоятелно обособен отдел за вътрешни комуникации. При 87,1% от всички изследвани компании, без значение числеността на персонала, липсва отдел "Вътрешни комуникации" или неговите функции са поети от друг отдел.

Освен реалното наличие на отдел "Вътрешни комуникации", изследването идентифицира и представите за субекта, който би трябвало да изпълнява тази дейност, чрез задаване на въпроса: "Според Вас, кой трябва да се занимава с вътрешните комуникации?". Данните сочат, че най-много анкетирани (36,7%) виждат тази дейност като приоритет на специализиран отдел за вътрешни комуникации. Една пета считат, че отдел "Човешки ресурси" могат да изпълняват този ангажимент и едва в 4 случая (13,3%) той се приписва на PR отдела.

Идеалният тип вътрешен комуникатор, който анкетираните дефинират е: Високо комуникативна личност; човек добре познаващ и лоялен към компанията, с добре изградена мрежа от контакти, притежаващ умения за работа в екип и за вземане на решения. Важно качество за него е способността да разрешава проблеми и конфликти. Ако вътрешният комуникатор притежава посочените качества и умения, не е задължително да притежава специализирано PR образование, бизнес проницателност или да разбира детайлно мениджърския процес.

Като цяло почти всички анкетирани мениджъри на високо и средно управленско ниво считат, че вътрешните комуникации са необходима инвестиция за развитието на фирмата и оценяват положително ползите от такъв отдел.

© Apeiron Communication, 2006. Не се разрешава използването на данните от изследването, без писменото съгласие на Apeiron Communication. Разрешение можете да получите на
apeiron@apeironcommunication.com